INFO-CANTINA "MULȚUMESC" - Fundatia Bucuria Darului

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE A BENEFICIARILOR

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE A BENEFICIARILOR

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea familiilor fără venituri sau cu venituri mici;
b) ținerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ, până la terminarea acestora și care se află în întreținerea familiilor fără venituri sau cu venituri mici;
c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii;
d) pensionării cu venituri mici;
e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
f) invalizii și bolnavii cronici cu venituri mici;
g) oamenii străzii, orice persoană care temporar nu realizează venituri sau persoanele care și-au pierdut locul de muncă dar care dovedesc că au lucrat;
h) alte persoane care se află într-o situație dificilă, la un moment dat.

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ACCESĂRII SERVICIULUI

Orice persoană care dorește să beneficieze de serviciile oferite de Cantina Mulțumesc trebuie să completeze o Cerere de admitere în serviciu care este însoțită de o serie de documente justificative. Aceste documente se depun personal sau prin intermediul reprezentantului legal, la sediul serviciului.

• cererea privind solicitarea acordării serviciilor sociale;

• copii după actele de identitate și stare civilă;

• dovezi privind veniturile realizate de membrii familiei;

• copie de pe ultimul cupon de pensie pentru pensionari;

• certificate de încadrare într-o categorie de invaliditate pentru invalizi și bolnavi cronici;

• acte medicale;

• dovezi ale vechimii în muncă;

• orice alte acte pe care solicitantul le consideră justificative.

Reguli de conduită și etică a beneficiarilor mesei gratuite, acordate de Fundația Bucuria Darului, prin Cantina „Multumesc”

Pe durata acordării serviciilor cantinei sociale, beneficiarii au obligația de a se conforma următoarelor norme de conduită și etică:

1. Să se prezinte zilnic/săptămânal la sediul cantinei din mun. Brașov, str. Gospodarilor, nr. 5, bl. 10, pentru ridicarea hranei, având vase curate în cazul hranei calde, și să semneze lista pentru primirea hranei;
2. Să împuternicească în scris o altă persoană pentru ridicarea hranei și implicit pentru semnarea listelor pentru primirea hranei, în cazul în care beneficiarul este temporar nedeplasabil;
3. Să fie disponibili pentru a fi contactați în vederea primirii hranei la domiciliu, în cazul beneficiarilor nedeplasabili;
4. Hrana se acordă nominal iar ridicarea acesteia pentru întreaga familie se efectuează în baza semnăturii beneficiarului luat în evidența fundației sau a persoanei împuternicite, pe listele zilnice/săptămânale de primire a hranei.
5. Să respecte programul de servire, de distribire și de ridicare a hranei.
6. Să anunțe conducerea fundației cu privire la orice modificare intervenită după completarea anchetei sociale, cum ar fi: acte, nr. telefon, adresă, nr. membrii familie, plecarea în altă localitate, părăsirea domiciliului etc.;
7. Să furnizeze informații corecte și complete cu privire la identitatea și situația familială, medicală, financiară și socială și să permită verificarea veridicității acestora, inclusiv prin anchete sociale la domiciliu;
8. Să participe la orice acțiune organizată de conducerea fundației care este în legătură sau care poate influența situația sa socială-întruniri, informări, completări chestionare sau alte documente, reevaluări, întocmirea de CV în scopul angajării precum și la diverse întâlniri stabilite cu scopul de a găsi soluții la problemele identificate și a ieși din situațiile dificile în care se află etc..
9. Să respecte obligațiile, regulile de conduită și etică din cadrul Fundației

SCOPUL SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE CĂTRE FUNDAŢIA „BUCURIA DARULUI”

Serviciile fundaţiei sunt special create pentru a veni în întâmpinarea familiilor cu nevoi sociale, cu scopul depăşirii situaţiilor dificile în care se află, în vederea creşterea calităţii vieţii. Cantina socială „Mulţumesc!” este înfiinţată şi administrată de Fundaţia „Bucuria Darului”, cu scopul de a prepara, servi şi distribui hrană, gratuit, beneficiarilor.

CUM SE SOLICITĂ ACORDAREA SERVICIILOR

La sediul fundației se completează și se depune o cerere împreună cu toate documentele necesare, prin titular sau prin reprezentant legal, dacă este cazul.

La domiciliu, in cazul persoanelor nedeplasabile care nu au un reprezentant legal.

CUM SE ACORDĂ SERVICIILE SOCIALE

Serviciul social principal oferit de Fundația Bucuria Darului prin Cantina sociala Multumesc” constă în oferirea gratuit a unei mese calde, zilnic, in zilele lucratoare, sau a produselor alimentare, la sediul cantinei sau la domiciliu, în cazul beneficiarilor aflați în imposibilitatea de a se deplasa.

CE TIP DE SERVICII SOCIALE PRESTEAZĂ FUNDAȚIA „BUCURIA DARULUI”

  • Prepararea, servirea si distribuirea gratuit a unei mese zilnice sau a produselor alimentare, in zilele lucratoare si sambata doar pentru beneficiarii care vin la sediul cantinei, cuantumul alocației de hrană fiind de 12 lei/beneficiar;
  • Transportul gratuit al hranei pentru beneficiarii care se află în imposibiliatatea de a se deplasa la sediul cantinei;
  • Indrumare cu privire la posibilitatea obținerii altor servicii sociale din surse externe.